CÔNG TY THHH TM & SX VLS VIỆT NAM

Hotline: 0936 232 569

info@vls.vn

  • vi
  • en

ĐỒNG BỘ ĐỂ KHÁC BIỆT

Chia sẻ Thông Tư

Thông tư 48/2015/TT-BCA quy định về trang phục PCCC

Thông tư 48/2015/TT-BCA quy định về trang phục PCCC

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 48/2015/TT-BCA Hà Nội, ngày 06 tháng 10 ...

Đăng ngày : 09/10/2018

Thông tư 45/2015/TT-BYT quy định về trang phục y tế

Thông tư 45/2015/TT-BYT quy định về trang phục y tế

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2015/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015...

Đăng ngày : 09/10/2018

Thông tư 26/2009/TT-BGDĐT quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục của học sinh , sinh viên.

Thông tư 26/2009/TT-BGDĐT quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục của học sinh , sinh viên.

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ----------------- Số: 26/2009/TT-BGDĐT Hà Nội, ng&ag...

Đăng ngày : 09/10/2018

Thông tư 08/2016/TT-BCA quy định về trang phục bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

Thông tư 08/2016/TT-BCA quy định về trang phục bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

BỘ CÔNG AN  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 08/2016/TT-BCA Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2016...

Đăng ngày : 09/10/2018

Fanpage Facebook